Att bo på Såningsvägen

Såningsvägens Första Samfällighetsförening

Att bo på Såningsvägen


Såningsvägen är en del av ett bostadsområde i Viksjö, ett vackert område med centrum, skolor, radhusområden,

strövområden och närhet till kommunikationer och rekreaktionsområden.

Såningsvägen är uppdelad i jämna respektive udda gatunummer till vilka det knutits varsin samfällighetsförening.

Det finns flera föreningar i närområdet. De verkar självständigt men har även samarbete i vissa frågor.


Att bo i ett radhusområde innebär ett kollektivt boende såväl som enskilt. Då du valde denna form valde

du både rättigheter och ansvar i ett kollektiv, som äger och förvaltar gemensamma anläggningar och mark.


Dessa gemensamma angelägenheter sköts av Såningsvägens första samfällighetsförening,

där samtliga fastighetsägare med udda nummer på Såningsvägen är medlemmar.


Samfälligheten förvaltar gemensamma tillgångar i anläggningar och ytor efter de riktlinjer som finns i stadgarna

och de beslut som fattas vid föreningsmöten.


Som fastighetsägare är du medlem i denna förening. Medlemskapet är en skyldighet enligt lag.

Föreningen har en styrelse, denna verkställer de beslut som fattas på föreningsstämman.Årsavgiften


Årsavgiften beslutas på årsmötet. Den ska täcka kostnader för bl.a. snöröjning, belysning på innegator

och parkeringplatser, städning, drift, reparationer och underhållskostnader. Den största posten gäller kabel-TV.


Enligt lag ska samfälligheten årligen avsätta medel för icke löpande underhåll, t.ex. belysning och

ledningsnät (underhålls- och förnyelsefond).


Mer information om service, regler och föreningen hittar du på sidan "Om samfälligheten"