Städområden

Såningsvägens Första Samfällighetsförening

Städområden 

 

Samfälligheten är indelad i sju städområden som ansvarar för:

 

  • Gräsklippning
  • Räfsning
  • Rensning av rabatter
  • Skötsel av buskar och träd
  • Städning och renhållning av grönytor, gångvägar, parkeringsplatser och vändplaner.

 

Under sommarveckorna 20-36 fördelas skötseln enligt schema från respektive områdesansvarig,

så att det hela tiden ser snyggt ut i området. I vissa skötselområden är det fler fastigheter än ovanstående

veckor och i andra skötselområden är det tvärtom. Schemat anpassas efter detta.

 

Övriga veckor är det allas ansvar att plocka upp och åtgärda det man ser behöver göras i sitt område.

Trivseln och grannsämjan är beroende av att ingen lämnar över sin del av arbetet  till de andra boende,

om inte sjukdom eller handikapp lägger hinder i vägen.

 

Var också noga med att hundar och katter inte förorenar eller stör grannarna på annat sätt!

 

På den egna tomten ska häckar och annan vegetation hållas efter så att inte sikten skyms eller framkomligheten

hindras på de lokala vägarna och transportvägar mellan längorna.

 

På våren genomförs en gemensam städdag, där närvaro är obligatorisk.

Går dock att få en uppgift att utföra innan eller efter städdagen. Kontakta områdesansvarig!

 

På hösten genomförs städning enligt information i Såningsbladet.

 

Under hösten 2012 genomfördes på samfällighetens mark med mycket gott resultat en professionell

arboristbeskärning av 16 lindar, 13 rönnar och 1 björk.

Hösten 2016 kompletterades detta arbete efter en ny genomgång av våra gemensamma träd. Då skedde beskärning

av rönnar som skymde ny belysning i området samt reducering och kronhöjning av lindar, som blivit i behov av

detta sedan förra beskärningen. En pil som angripits av rötsvamp fälldes helt av säkerhetsskäl.

 

En förteckning över samfällighetens träd och buskar har dessutom tagits fram, där siffrorna visar placeringen

i området på bifogade två färgbilder; en för Såningsvägen västra och en för Såningsvägen östra.

 

Här hittar finns också en karta över samfällighetens indelning i städområden.

Städområde

Ansvarig

Nr

1. Hus nr 1-15 & 105-115

Karl-Gustav Ljungberg

13

2. Hus nr  17-51 & 65-79

Marita & Rolf Brejke

35

3. Hus nr 53-63 & 81-103

Gunvor Franzén

91

4. Hus nr 117-143

Niklas Sundberg

139

5. Hus nr 145-163 & 173-187

Jesper Wiberg

147

6. Hus nr 165-171 & 189-199

Leif Brunnberg

193

7. Hus nr 201-219

Göran Malmborg

201