Om samfälligheten

Såningsvägens Första Samfällighetsförening

Såningsvägens första samfällighetsförening


Som fastighetsägare är du medlem i denna förening. Medlemskapet är en skyldighet enligt lag. Föreningen har en styrelse som verkställer de beslut som fattas på föreningsstämman.


Styrelsen, som väljs vid årsmötet i februari består av ordförande, kassör, sekreterare samt tre suppleanter.

I stadgarna kan du närmare se vilka uppgifter föreningen har. Efter varje årsmöte får du en förteckning

över samtliga funktionärer. Ha den tillgänglig så du vet vem du skall vända dig till.


Det är din skyldighet att se till att funktionärernas arbete underlättas så mycket som möjligt.

Det gör du genom att:

  • Noga ta del av meddelande från styrelsen och följa de uppmaningar som ges i Såningsbladet.
  • Följa de bestämmelser som finns för vårt område.
  • Betala din medlemsavgift och andra avgifter till föreningen inom förskriven tid.
  • Inte utan vägande skäl neka till uppdrag i föreningen.
  • Hålla rent och snyggt på de gemensamma områderna.
  • Meddela styrelsen om skador du upptäcker på föreningens egendom.
  • Vara aktsam om de redskap och maskiner som föreningen innehar.
  • Deltaga i de gemensamma städdagarna.
  • Utföra de arbetsuppgifter som förekommer på de ytor som din länga ansvarar för i området.


Fakturerings adress:

Såningsvägens Första Samfällighet Förening

Britt von Scheele

Såningsvägen 197

175 52 Järfälla

Org.nr: 716420-7214