Frågor & svar

Såningsvägens Första Samfällighetsförening

Frågor och svar om samfälligheterNedan finns en sammanställning över vanliga frågor som kan uppstå kring hur en samfällighet fungerar.

Detta är en information som ger en rättvisande bild av hur det generellt fungerar i samfälligheter.


 

Hur bildar man en samfällighet?


SVAR: Det vanligaste är att samfälligheten bildas i samband med att ett område byggs. När kommunen planerar att det ska finnas gemensamhetsanläggningar i ett nytt område fastställer Lantmäteriet i ett anläggningsbeslut vilka fastigheter som ska ingå i samfälligheten.

Ofta bildas en samfällighetsförening i samband med att samfälligheten bildas. Rent praktiskt innebär det att när de boende flyttar in övertar de ansvaret för skötseln av det som är gemensamt. I äldre områden förekommer även samverkan genom en ekonomisk förening.

En samfällighet kan också bildas på initiativ av ett antal fastighetsägare i ett område, om de har något gemensamt som de vill förvalta, till exempel en väg i ett fritidshusområde.Vad ingår i avgiften?


SVAR: Samfälligheter tar vanligtvis ut en avgift (månads-, kvartals eller årsvis). Vad som ingår i gemensamhetsanläggningarna varierar mellan olika samfälligheter och därmed varierar det vad som ingår i avgiften mellan olika samfälligheter. Några exempel kan vara: underhåll av grönytor, träd och buskar, underhåll av lekplatser, underhåll av gemensamma vägar och parkeringar/garage, underhåll av VA, sandsopning på våren, snöröjning på vintern, containrar vid städdagar, kabel-tv etc.Måste jag som boende ställa upp på de beslut styrelsen tar?


SVAR: Ja, som fastighetsägare i en samfällighet måste du följa styrelsens beslut. Samtidigt har du också möjlighet och rätt att påverka vilka beslut som ska fattas genom att delta i föreningsstämman.Kan jag som boende välja att gå ur och inte vara medlem?


SVAR: Nej, medlemskapet hänger ihop med ägandet av fastigheten. Enda sättet att gå ur är att flytta.Vem bestämmer?


SVAR: Föreningen antar stadgar och utser en styrelse som ansvarar för den löpande förvaltningen och som ska verkställa de beslut som fattas på föreningsstämman. Styrelsen ska utföra sitt arbete enligt den budget och de riktlinjer som fastställs på föreningsstämman. På föreningsstämman har medlemmarna (alla fastighetsägare som ingår i samfälligheten) möjlighet att påverka de beslut som tas. Självklart kan de boende även löpande under året ha kontakt med styrelsen i olika frågor.Jag står i begrepp att köpa ett radhus i en samfällighet, är det något särskilt jag ska tänka på?


SVAR: Ta reda på hur stora avgifterna till föreningen är så att du kan ta med denna kostnad i budgeten för ditt nya boende. Fråga också säljaren eller kontakta styrelsen och fråga om några större investeringar är beslutade eller är på gång och hur de ska finansieras. Sådana beslut kan innebära att alla fastighetsägare i området måste betala ett större belopp i en extra betalning för investeringen i fråga.Vilka för- respektive nackdelar finns det?


SVAR: I en samfällighet har du möjlighet att påverka din närmiljö. Genom att delta på föreningsstämmor kan du också påverka de ekonomiska besluten och därigenom din boendekostnad. Det finns även många sociala fördelar: nära till lekplatser, en säker och trygg miljö för både barn och vuxna och städdagar där alla grannar träffas. En nackdel skulle kunna vara en känsla av att samfälligheten kostar pengar och att det är en kostnad man inte valt själv, men i själva verket är detta en del av boendekostnaden som i många fall även bidrar till en fin närmiljö. Vad som ingår i avgiften brukar också vara noga specificerat.